PARTIJ VAN DE ANDER . PARTI DE L'AUTRE . PART OF THE OTHER - 1820 STEENOKKERZEEL - V00R ALLE DAPPEREN . POUR TOUS LES BRAVES . FOR ALL THE BRAVE ( NL ) ( FR ) ( EN )

info@pvda1820ptb.be                              -                                 https://www.facebook.com/PARTIJvandeANDER/


De twee gezichten van Steenokkerzeel :

 

Les deux visages de Steenokkerzeel :

 

The two faces of Steenokkerzeel :

 

08.12.2022 Een Bpostkantoor in Steenokkerzeel. Maar de bevolking moet naar Bpostkantoor Far West in ... VILVOORDE !!!

08.12.2022 Un bureau Bpost à Steenokkerzeel. Mais la population doit se rendre au bureau Bpost Far West à ... VILVOORDE !!!

08.12.2022 A Bpost office in Steenokkerzeel. But the population has to go to Bpost office Far West in ... VILVOORDE !!!

07.12.2022 Een gemaakte afspraak ... is géén gemaakte afspraak.

07.12.2022 Un accord conclu ... n'est pas un accord conclu.

07.12.2022 An agreement made ... is not an agreement made.

05.12.2022 Flyer: Je moet je auto van de straat halen voor de tractor licht stoet. Maar je weet niet in welke straat je dan wel mag parkeren.

05.12.2022 Flyer: Vous devez sortir votre voiture de la rue pour le cortège de lumière du tracteur. Mais vous ne savez pas dans quelle rue vous pouvez vous garer.

05.12.2022 Flyer: You have to get your car off the street before the tractor light procession proceeding. But you don't know in which street you can park.

30.11.2022 Gemeentebestuur werkt mee aan de regeling dat je beter vijf keer heen en weer gaat naar de handelaar dan alles in één keer te regelen.

30.11.2022 Le conseil municipal coopère avec l'arrangement selon lequel il vaut mieux faire cinq allers-retours chez le commerçant que de tout arranger d'un coup.

30.11.2022 The municipal council is cooperating with the arrangement that it is better to go back and forth to the trader five times than to arrange everything at once.

24.11.2022 het is inderdaad merkwaardig dat men in Steenokkerzeel niet op de markt mag staan met gratis soep (PVDA - Vlaams Belang) omdat er enkel plaats is voor "abonnementen"? Maar dan maakt Klaver-NVA veel wind voor de soepVERKOOP van ?? de OCMW-vrienden.

24.11.2022 il est en effet curieux que les habitants de Steenokkerzeel ne soient pas autorisés à se tenir sur le marché avec de la soupe gratuite (PVDA - Vlaams Belang) car il n'y a de place que pour les "abonnements" ? Mais alors Klaver-NVA fait beaucoup de vent pour la VENTEde-soupe de ?? les amis du CPAS.

24.11.2022 it is indeed curious that people in Steenokkerzeel are not allowed to stand on the market with free soup (PVDA - Vlaams Belang) because there is only room for "subscriptions"? But then Klaver-NVA makes a lot of wind for the soupSALE of ?? the OCMW friends.

16.11.2022 Sinterklaas komt 30 november 2022 naar Steenokkerzeel. Anderzijds komt Sinterklaas ieder jaar op 6 december.

16.11.2022 Sinterklaas viendra à Steenokkerzeel le 30 novembre 2022. D'autre part, Sinterklaas vient chaque année le 6 décembre. 

16.11.2022 Sinterklaas will come to Steenokkerzeel on November 30, 2022. On the other hand, Sinterklaas comes every year on December 6. 

15.11.2022 Een deel van de bevolking staat achter de nationale staking van 9 november 22. Het ander deel is er heel boos om.

15.11.2022 Une partie de la population soutient la grève nationale du 9 novembre 22. L'autre partie en est très en colère.

15.11.2022 Part of the population supports the national strike of November 9, 22. The other part is very angry about it.

11.11.2022 Twee dagen per maand warme maaltijd. Achtentwintig dagen per maand in de kou blijven staan.

11.11.2022 Repas chaud deux jours par mois. Rester dans le froid vingt-huit jours par mois.

11.11.2022 Hot meal two days a month. Staying in the cold twenty-eight days a month.

05.11.2022 NVA onderzoekt uw bankrekening en bezittingen om in aanmerking te zijn bij sociale vergoeding enerzijds, en anderzijds grijpt NVA de open kans niet om de armoede van de mensen vast te stellen en bij te stellen.

05.11.2022 NVA examine votre compte bancaire et vos actifs pour être éligible au remboursement social d'une part, et d'autre part NVA ne saisit pas l'opportunité ouverte de déterminer et d'ajuster la pauvreté des personnes.

05.11.2022 NVA examines your bank account and assets to be eligible for social reimbursement on the one hand, and on the other hand NVA does not seize the open opportunity to determine and adjust the poverty of the people.

04.11.2022 FLUVIUS zou eerst antwoorden binnen de 2 a 5 werkdagen. Een week later kan het tot 2 MAANDEN duren.

04.11.2022 FLUVIUS vous répondra dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables. Une semaine plus tard, cela peut prendre jusqu'à 2 MOIS.

04.11.2022 FLUVIUS would first answer within 2 to 5 working days. A week later it can take up to 2 MONTHS.

03.11.2022 Liberaal kopstuk GvO laat impliceren dat de lokale middenstand nog steeds goed zal blijven boeren door het leveren van kwaliteit. Terwijl anderzijds klanten deze 1 november naar de buurgemeente trokken omdat het vorig jaar in Steenokkerzeel te duur was. 

03.11.2022 Le chef libéral GvO laisse entendre que la classe moyenne locale continuera à bien cultiver en fournissant de la qualité. D'autre part, les clients se sont déplacés vers la commune voisine le 1er novembre car c'était trop cher à Steenokkerzeel l'année dernière.

03.11.2022 Liberal leader GvO implies that the local middle class will still continue to farm well by supplying quality. On the other hand, customers moved to the neighboring municipality on 1 November because it was too expensive in Steenokkerzeel last year.

02.11.2022 Bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn spreekt men er van "de vaste klanten" die geen financiële steun moeten terug betalen versus "de anderen" die wel financiële steun moeten terug betalen.

02.11.2022 At the public center for social welfare one speaks of "the regular customers" who do not have to repay financial support versus "the others" who do have to repay financial support.

02.11.2022 Au CPAS, on parle des « clients réguliers » qui n'ont pas à rembourser l'aide financière versus « les autres » qui doivent rembourser l'aide financière.

01.11.2022 Regeling voor zware beroepen. “Mensen die jarenlang zware taken hebben uitgeoefend, die moeten wat vroeger kunnen stoppen, zegt het liberale. Maar liberaal kopstuk SK stelt dan: " Zware beroepen, die bestaan niet."

01.11.2022 Réglementation pour les professions lourdes. « Les personnes qui ont effectué des tâches lourdes pendant des années devraient pouvoir arrêter un peu plus tôt, estime le libéral. Mais le leader libéral SK précise alors : « Les métiers durs, ça n'existe pas.

01.11.2022 Regulations for heavy professions. “People who have performed heavy tasks for years should be able to stop a little earlier, says the liberal. But liberal leader SK then states: "Hard professions, they do not exist."

30.10.2022 Grote bedrijven kunnen personeel op den energie-dop plaatsen. Kleine bedrijven en zelfstandigen kunnen dat niet dan? https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-energie

30.10.2022 Les grandes entreprises peuvent placer du personnel au chômage énergétique. Les petites entreprises et les indépendants ne le peuvent pas? https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-energie

30.10.2022 Large companies can place staff on energy unemployment. Small businesses and the self-employed cannot? https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-energie

29.10.2022 Kortenbergsesteenweg (buiten bebouwde kom) 50 km/uur (spotting 25L). Tervuursesteenweg 70 km/uur (spotting 07R).

29.10.2022 Kortenbergsesteenweg (hors agglomération) 50 km/h (spotting 25L). Tervuursesteenweg 70 km/h (spotting 07R).

29.10.2022 Kortenbergsesteenweg (outside built-up areas) 50 km/h (spotting 25L). Tervuursesteenweg 70 km/h (spotting 07R)


VASTE KLANT bij het OCMW

Energiekosten. ... Vaste klanten bij het OCMW te Steenokkerzeel moeten ontvangen financiën niet terugbetalen anders gaan ze helemaal ten onder. Hoe kan men vaste klant worden bij dat OCMW?

    Op zijn minst verantwoordelijk dat men zich kan voeden, zich kan kleden, zich kan huisvesten, zich kan verzorgen en toegang kan hebben tot de gezondheidszorg. Als iemand door moeilijkheden niet meer zou beschikken over de nodige middelen om dat te doen, dan is het OCMW er om te helpen.

  Dit betekent dat het OCMW enkel en alleen kan tussenkomen wanneer iemand geen rechten meer kan doen gelden op een andere tussenkomst van de sociale zekerheid. Aangezien het OCMW de persoon niet in een toestand kan laten waarin hij geen menswaardig leven kan leiden, kan het voorschotten verlenen (op het pensioen, op de werkloosheidsuitkering, op de gehandicaptenuitkering...) die het nadien rechtstreeks kan terugvorderen bij de betrokken instelling.

 

Voorwaarden
Iedereen heeft recht op OCMW-steun, maar het OCMW is enkel verplicht om steun te verlenen indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn.

Eén van de voorwaarden die moet vervuld zijn om recht te hebben op eender welke hulp is het feit dat je behoeftig bent. Dit betekent dat je niet meer beschikt over voldoende middelen om een menswaardig leven te leiden.

Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden die moeten vervuld zijn, zoals het feit dat je in België woont, of bijzondere voorwaarden die afhankelijk zijn van het soort steun waarover het gaat. Bijvoorbeeld: om een leefloon te ontvangen, moet je in principe meerderjarig zijn. Ander voorbeeld: wanneer een persoon illegaal verblijft, heeft die enkel recht op dringende medische hulp.

Het is de taak van het OCMW om na te gaan of iemand alle voorwaarden vervult die nodig zijn om steun te kunnen krijgen. Je kunt de beslissing van het OCMW waarmee je niet akkoord gaat, wel aanvechten bij de arbeidsrechtbank.

Hoe doe ik een beroep op het OCMW?
Er bestaat een OCMW in elke gemeente van België. Er zijn dus 589 OCMW's in gans België. Heb je advies nodig of wil je een steunaanvraag indienen, dan moet je je in principe wenden tot het OCMW van de gemeente waar je woont.

Als een OCMW niet bevoegd is om je te helpen, zal het je steunaanvraag doorsturen naar het bevoegde OCMW en je daarvan op de hoogte brengen.

Besluit : er is geen antwoord

En wie gaat de procedure voor de Arbeidsrechtbank bekostigen?

CLIENT RÉGULIER au CPAS (OCMW)
Coûts énergie. ... Les clients réguliers du CPAS de Steenokkerzeel n'ont pas à rembourser les fonds reçus, sinon ils seront complètement détruits. Comment devenir un client régulier du CPAS ?

    À tout le moins, être responsable de l'alimentation, de l'habillage, du logement, de la toilette et de l'accès aux soins de santé. Si, en raison de difficultés, quelqu'un n'a plus les ressources nécessaires pour le faire, le CPAS est là pour l'aider.

    Cela signifie que le CPAS ne peut intervenir que si quelqu'un ne peut plus faire valoir ses droits à une autre intervention de la sécurité sociale. Le CPAS ne pouvant laisser la personne dans une situation où elle ne peut mener une vie digne, il peut octroyer des avances (sur la pension, sur l'indemnité de chômage, sur l'indemnité d'invalidité...) qu'il peut ensuite récupérer directement auprès de l'institution concernée .

   

Conditions
Tout le monde a droit au soutien du PCSW, mais le PCSW n'est obligé de fournir un soutien que si certaines conditions sont remplies.

L'une des conditions à remplir pour avoir droit à toute forme d'aide est le fait d'être dans le besoin. Cela signifie que vous n'avez plus les ressources suffisantes pour mener une vie digne.

De plus, il existe d'autres conditions qui doivent être remplies, comme le fait que vous habitiez en Belgique, ou des conditions particulières qui dépendent du type d'aide en question. Par exemple : pour percevoir un salaire vital, il faut en principe être majeur. Autre exemple : lorsqu'une personne est en séjour irrégulier, elle n'a droit qu'à une assistance médicale d'urgence.

Il appartient au CPAS de vérifier si une personne remplit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier d'une aide. Vous pouvez contester la décision du CPAS avec laquelle vous n'êtes pas d'accord auprès du conseil des prud'hommes.

Comment faire appel au CPAS ?
Il existe un CPAS dans chaque commune de Belgique. Il existe donc 589 CPAS dans l'ensemble de la Belgique. Si vous avez besoin de conseils ou si vous souhaitez introduire une demande d'aide, vous devez en principe vous adresser au CPAS de la commune où vous habitez.

Si un CPAS n'est pas autorisé à vous aider, il transmettra votre demande au CPAS compétent et vous en informera.

Conclusion : il n'y a pas de réponse

Et qui paiera la procédure devant le Tribunal du travail ?

REGULAR CUSTOMER at the OCMW
Energy costs. ... Regular customers at the OCMW in Steenokkerzeel do not have to repay received finances otherwise they will be completely destroyed. How can one become a regular customer of the OCMW?

    At the very least, be responsible for feeding, dressing, housing, grooming and access to health care. If, due to difficulties, someone no longer has the necessary resources to do so, the CPAS is there to help.

    This means that the OCMW can only intervene if someone can no longer assert rights to another intervention from social security. Since the CPAS cannot leave the person in a situation where he cannot lead a dignified life, it can grant advances (on the pension, on the unemployment benefit, on the disability benefit...) which it can subsequently reclaim directly from the institution concerned.

   

Requirements
Everyone is entitled to PCSW support, but the PCSW is only obliged to provide support if certain conditions are met.

One of the conditions that must be met in order to be entitled to any kind of help is the fact that you are in need. This means that you no longer have sufficient resources to lead a dignified life.

In addition, there are other conditions that must be met, such as the fact that you live in Belgium, or special conditions that depend on the type of aid in question. For example: to receive a living wage, you must in principle be of age. Another example: when a person is staying illegally, he or she is only entitled to emergency medical assistance.

It is the task of the CPAS to check whether someone fulfills all the conditions necessary to receive support. You can challenge the decision of the CPAS with which you do not agree with the labor court.

How do I appeal to the OCMW?
There is a CPAS in every municipality in Belgium. There are therefore 589 PCSWs in Belgium as a whole. If you need advice or if you want to submit an application for support, you should in principle contact the OCMW of the municipality where you live.

If a OCMW is not authorized to help you, it will forward your application to the competent PCSW and inform you accordingly.

Conclusion: there is no answer

And who will pay for the procedure before the Labor Court?


‘Goeiemorgen, morgen’

Доброе утро, утро

oekraïens 

Fuck’, ‘O fucking bullshit’ 

kus mijn kloten

weigering om iets te doen

refus de faire quoi que ce soit

refusal to do anything

Leefloon

Je hebt recht op een leefloon (maandloon) van de gemeente als je inkomen onvoldoende is.

Vous avez droit à un salaire décent (salaire mensuel) de la municipalité si vos revenus sont insuffisants.

You are entitled to a living wage (monthly wage) from the municipality if your income is insufficient.

recht op papieren

kinderen zonder wettig verblijf hebben recht op een diploma, net zoals alle andere kinderen. Elke leerling, ongeacht zijn verblijfsstatuut, die regelmatig de lessen volgde en op het einde van de studieperiode geslaagd is, moet een getuigschrift of diploma krijgen.

également les enfants sans résidence légale ont droit à un diplôme, comme tous les autres enfants. Tout étudiant, quel que soit son statut de séjour, qui a régulièrement suivi les cours et réussi à la fin de la période d'études, doit recevoir un certificat ou un diplôme.

also children without legal residence are entitled to a diploma, just like all other children. Every pupil, regardless of his residence status, who regularly attended classes and passed at the end of the study period, must receive a certificate or diploma.


Buurt Informatie Netwerk

Een veilig gevoel is een goed gevoel! 15.09.22 was de start vergadering voor BIN-Steenokkerzeel. Als we hier voldoende coördinatoren ( De BIN-coördinatoren kunnen bereikt worden op het mailadres: binsteenokkerzeelcentrum@gmail.com ) vinden kan de opstart vrij snel gebeuren. Dan is het noodzakelijk om ze veel mogelijk leden te maken. Want hoe meer leden, hoe meer ogen er zijn om samen te werken met de politiediensten. Meer info kan je bij de wijkagent, Politiezone Kastze of het gemeentehuis krijgen! Doen!

police Politiezone Kastze

Lors de nos patrouilles, nous remarquons parfois un véhicule sans plaque d'immatriculation dans la rue. Cependant, cela n'est pas autorisé sur la voie publique selon le code de la route.
Vous en avez également remarqué un vous-même, faites-le nous savoir.

 

Réseau d'information de quartier

Un sentiment de sécurité est un bon sentiment! 15.09.22 avait lieu la réunion de lancement de BIN-Steenokkerzeel. Si nous trouvons suffisamment de coordinateurs ici, le démarrage peut se faire assez rapidement. Ensuite, il faut leur faire le plus de membres possible. Car plus il y a de membres, plus il y a d'yeux pour coopérer avec les services de police. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de l'officier de police local, de la zone de police de Kastze ou de la mairie ! Faire!

police Politiezone Kastze

During our patrols we sometimes notice a vehicle without a license plate in the street. However, this is not allowed on public roads according to the highway code.
Also noticed one yourself, let us know.

 

Neighborhood Information Network

A safe feeling is a good feeling! 15.09.22 was the kick-off meeting for BIN-Steenokkerzeel. If we find enough coordinators here, the start-up can happen fairly quickly. Then it is necessary to make them as many members as possible. Because the more members, the more eyes there are to cooperate with the police services. You can get more information from the local police officer, the Kastze Police Zone or the town hall! To do!


De armoedegrens

is 1300 euro voor een alleenstaande op 19.09.2022.

( Feitelijk gelijk met het bedrag dat de Belgische overheid geeft aan haar gepensioneerden. )

... en dan nog belast ook nog.

Die Belgische overheid bestaat uit de volgende partijen: ​ PS (19 zetels), ​ MR (14), ​ CD&V (12), ​ Open Vld (12), ​ Ecolo (12), ​ Vooruit (9) en ​ Groen (8).

Le seuil de pauvreté
est de 1300 euros pour une personne seule au 19.09.2022.

(En fait égal au montant que le gouvernement Belge verse à ses retraités.)

... et alors encore taxé.

Cette gouvernement Belge est composé par des partis suivants : PS (19 sièges), MR (14), CD&V (12), Open Vld (12), Ecolo (12), Vooruit (9) et Groen (8).

The poverty line
is 1300 euros for a single person on 19.09.2022.

(Actually equal to the amount that the Belgian government gives to its pensioners.)

... and then still taxed.

This Belgian government consists of the following parties: PS (19 seats), MR (14), CD&V (12), Open Vld (12), Ecolo (12), Vooruit (9) and Groen ( 8).

De politiekers in België roepen steeds luider dat 'EUROPA' alles maar moet oplossen. Er is een probleem met die stelling, immers alle verdiensten in België worden er via belastingen en taxen en accijnzen afgenomen door de (r)overheid. In alle andere Europese landen houden de mensen nog wat over van hun verdiensten. Aldus is de druk van Europa , om er iets aan te doen een stuk lager uiteraard.

Les politiciens en Belgique crient de plus en plus fort que "l'EUROPE" devrait tout résoudre. Il y a un problème avec cette affirmation, après tout, tous les revenus en Belgique sont perçus par le gouvernement(voleurs) au moyen d'impôts, de tax et d'accises. Dans tous les autres pays européens, les gens ont encore une partie de leurs revenus. Ainsi, la pression de l'Europe pour faire quelque chose à ce sujet est bien sûr beaucoup plus faible.

Politicians in Belgium are shouting louder and louder that "EUROPE" should solve everything. There is a problem with this statement, after all all income in Belgium is collected by the government (thieves) through taxation, contribution, excise taxes. In all other European countries, people still have part of their income. So the pressure from Europe to do something about it is of course much weaker.


Hoezo ?

Poetin communist ?

 

Was Poetin maar communist, dan mocht hij Oekraïne hebben.

Poetin is sinds 2012 een onafhankelijk politicus, dus geen lid meer van een politieke partij. Daarvoor was hij lid van Verenigd Rusland. Hij werd door Boris Jeltsin geselecteerd als 'nieuw' gezicht, niet besmet door de partijpolitiek.

Nationalisten zijn gevaarlijker dan communisten.

Wetenschappers Sean Cannady en Paul Kubicek  trekken parallellen tussen het nationalistische beleid van Vladimir Poetin en het 'officieel nationalisme' onder tsaar Nikolaas I (1825-1855), dat drie basisprincipes hanteerde: orthodoxie, patriottisme en autocratie (pravoslavie, narodnost', samoderzjavie). In de 'hedendaagse' versie hiervan vertaalt dit zich eerder in een sterke nadruk op traditionalisme (conservatieve, orthodoxe waarden), patriottisme en verticale macht. Dit kan worden beschouwd als de basis van het nieuwe nationalistische dat uitgebouwd werd onder Vladimir Poetin.

Kubicek, Paul and Cannady, Sean. 'Nationalism and Legitimation for Authoritarianism: A Comparison of Nicholas I and Vladimir Putin' Journal of Eurasian Studies 5 (2014): 1-9.

Pourquoi?

Si Poutine était communiste, il pourrait avoir l'Ukraine.

Poutine est un politicien indépendant depuis 2012, il n'est donc plus membre d'aucun parti politique. Avant cela, il était membre de Russie unie. Il a été choisi par Boris Eltsine comme un «nouveau» visage, non entaché par la politique des partis.

Les nationalistes sont plus dangereux que les communistes.

Scientifiques Sean Cannady et Paul Kubicek établissent des parallèles entre les politiques nationalistes de Vladimir Poutine et le "nationalisme officiel" sous le tsar Nicolas Ier (1825-1855), qui utilisait trois principes fondamentaux : l'orthodoxie, le patriotisme et l'autocratie (pravoslavie, narodnost', samoderzjavia). Dans sa version « contemporaine », cela se traduit plutôt par une forte insistance sur le traditionalisme (valeurs conservatrices, orthodoxes), le patriotisme et le pouvoir vertical. Cela peut être considéré comme la base du nouveau mouvement nationaliste qui s'est développé sous Vladimir Poutine.

Kubicek, Paul and Cannady, Sean. 'Nationalism and Legitimation for Authoritarianism: A Comparison of Nicholas I and Vladimir Putin' Journal of Eurasian Studies 5 (2014): 1-9.

Why?

If Putin were a communist, he would be allowed to have Ukraine.

Putin has been an independent politician since 2012, so no longer a member of any political party. Before that he was a member of United Russia. He was selected by Boris Yeltsin as a 'new' face, untainted by party politics.

Nationalists are more dangerous than communists.

Scientists Sean Cannady and Paul Kubicek  draw parallels between Vladimir Putin's nationalist policies and 'official nationalism' under Tsar Nicholas I (1825-1855), which employed three basic principles: orthodoxy, patriotism and autocracy (pravoslavia, narodnost', samoderzjavia). In the 'contemporary' version of this, this translates rather into a strong emphasis on traditionalism (conservative, orthodox values), patriotism and vertical power. This can be seen as the basis of the new nationalist movement that was developed under Vladimir Putin.

Kubicek, Paul and Cannady, Sean. 'Nationalism and Legitimation for Authoritarianism: A Comparison of Nicholas I and Vladimir Putin' Journal of Eurasian Studies 5 (2014): 1-9.


Regering JAMBON

N VA, VLD, CD&V

Een Vlaamse Regering in Belgiê die kan rekenen op de sympathie van de SP.aVooruit en die (naar al oude gewoonte) de schulden niet wil doorschuiven naar de kinderen en de kleinkinderen. Bla bla bla, want dat roept men reeds 40 jaren in die politiek.

Een (r)overheid dus, die: niets wil doen tijdens de energiecrisis omdat ze zogenaamd de begroting gezond wil houden, en, ook omdat ze zuinig willen zijn omdat ze niet weten hoeveel crisissen er nog gaan komen.

Een regering die de wil heeft om iets te doen in drie keren. 1 Gisteren niet, 2 vandaag niet, en 3 morgen niet! Een volgende crisis zullen ze precies hetzelfde roepen. TREK UW PLAN.

Gouvernement JAMBON
N VA, VLD, CD&V

Un gouvernement flamand en Belgique qui peut compter sur la sympathie du SP.aVooruit et qui (comme le veut la vieille coutume) ne veut pas transmettre les dettes aux enfants et petits-enfants. Bla bla bla, parce que c'est ce que les gens disent en politique depuis 40 ans.

Donc, un (voleur)gouvernement, qui : ne veut rien faire pendant la crise de l'énergie parce qu'il veut soi-disant garder le budget sain, et aussi parce qu'il veut être économe parce qu'il ne sait pas combien de crises sont encore à venir.

Un gouvernement qui a la volonté de faire quelque chose en trois étapes. 1 pas hier, 2 pas aujourd'hui et 3 pas demain ! La prochaine crise, ils crieront exactement la même chose. DEBROUILLEZ-VOUS.

Government JAMBON
N VA, VLD, CD&V

A Flemish Government in Belgium who can count on the sympathy of the SP.aVooruit and that (as is old custom) does not want to pass on the debts to the children and grandchildren. Blah blah blah, because that's what people have been saying in politics for 40 years.

Thus, a (robber) government, that: does not want to do anything during the energy crisis because it supposedly wants to keep the budget healthy, and also because they want to be economical because they do not know how many crises will come.

A government that has the will to do something in three steps. 1 not yesterday, 2 not today, and 3 not tomorrow! The next crisis, they will shout the exact same thing. FIGURE IT OUT.


Geen energievoorziening

Voordat de automobiel bestond (en nog lange tijd erna) verplaatste men zich door middel van paard en kar. Stap voor stap is men van deze getrokken kar tot een zichzelf voortbewegende (auto-mobiel) auto gekomen.

Het gemeentecollege stelt, op de gemeenteraad, dat de gemeente vroeger ook nooit benzinestations heeft voorzien, en dat het dan ook niet de taak is van de gemeente om oplaadpalen en punten te voorzien voor electrische wagens. Het verschil is dat vroeger niemand verplicht is geweest door de (r)overheid om van paard en kar over te stappen naar benzineauto's. Terwijl nu wel degelijk die (r)overheid de mensen verplicht om over te schakelen naar electrische auto's.

Pas d'approvisionnement en énergie

Avant que l'automobile existe (et pendant longtemps après), les gens se déplaçaient au moyen de chevaux et de charrettes. Pas à pas, on est passé de cette charrette tirée à une voiture (automobile) automotrice.

Le college municipal précise, au conseil municipal, que la commune n'a jamais fourni de stations-benzine par le passé, et qu'il n'appartient donc pas à la commune de fournir des bornes de recharge pour les voitures électriques. La différence est que dans le passé, personne n'était obligé par le (volleur)gouvernement de passer du cheval et de la charrette aux voitures à essence. Alors que maintenant le (volleur)gouvernement oblige les gens à passer aux voitures électriques.

No energy supply

Before the automobile existed (and for a long time after) people moved by means of horse and cart. Step by step one has come from this pulled cart to a self-propelled (automobile) car.

The municipal council states, at the municipal council, that the municipality has never provided petrol stations in the past, and that it is therefore not the task of the municipality to provide charging stations and points for electric cars. The difference is that in the past no one was obliged by the (robber) government to switch from horse and cart to petrol cars. While now the (robber)government does oblige people to switch to electric cars.


Iedereen aan het werk

Ook weeral een thema dat politici reeds tientallen jaren roepen. In de praktijk blijft het echter stil. Tienduizenden jobs kan men niet ingevuld krijgen.

Tout le monde au travail
Encore une fois un thème que les politiciens réclament depuis des décennies. En pratique, cependant, il reste silencieux. Des dizaines de milliers d'emplois ne peuvent être pourvus.

Everyone at work
Again a theme that politicians have been calling for decades. In practice, however, it remains silent. Tens of thousands of jobs cannot be filled.


vooruit lach je groen met bruine shit en loop een blauwtje op tot je zwart voor de ogen ziet

Om niets te doen moet je niet in de Gemeenteraad zetelen.
Pas besoin de siéger au conseil municipal pour ne rien faire.
You don't have to sit on the City Council to do nothing.

Blauwe plastic zakken, maar je moet met alles terugkeren om betaald statiegeld terug te krijgen.
Des sacs plastiques bleus, mais il faut tout ramener pour se faire rembourser la caution versée.
Blue plastic bags, but you have to return with everything to get a refund of the deposit paid.

Vice Minister President , Minister Binnenlands Bestuur Somers stelt dat het Gemeentebestuur het eerste aanspreekpunt is voor de energiefacturen. 

Vice Prime Minister, Minister of the Interior Somers states that the Municipal Council is the first point of contact for energy bills.

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur Somers précise que le Conseil Municipal est le premier point de contact pour les factures d'énergie.

(9.9.22 Vrt radio 1)

Kies zeker voor de verhoogde elektriciteitsfacturen. 

Assurez-vous d'opter pour l'augmentation des factures d'électricité. 

Be sure to opt for the increased electricity bills


dankzij de regerende : grâce au régnant : thanks to the reigning :

lokaal

local

Gewest
Region

Nationaal
National

De overheid (volgens NVA Minister Demir 03.06.2022 play 4 live) geeft 100 miljoen om zwerfvuil op te ruimen. In Steenokkerzeel doen de vrijwillige mooimakers dat. Wat doet NVA Steenokkerzeel dan met dat geld? Of krijgt het Gemeentebestuur geen geld?
The government (according to NVA Minister Demir 03.06.2022 play 4 live) gives 100 million to clean up litter. In Steenokkerzeel, the voluntary mooimakers do just that. What does NVA Steenokkerzeel do with that money? Or does the City Council not receive any money?
Le gouvernement (selon le NVA Ministre Demir 03.06.2022 play 4 live) donne 100 millions pour nettoyer les déchets. À Steenokkerzeel, les mooimakers bénévoles font exactement cela. Alors que fait NVA Steenokkerzeel avec cet argent? Ou le conseil municipal ne reçoit-il pas d'argent?

aan ASCO geweest donderdagmiddag 01.09.22 met flyers voor Manifiësta festival solidariteit Oostende.

op de markt geweest in Zaventem op maandag 29 aug. met flyers van 10 tot 12 voor Manifiësta festival solidariteit Oostende.

In Zaventem volgden we een vergadering op maandag 29 aug om 20u.

FACEBOOK ↴ PAGINA PVDA Steenokkerzeel 1820 PVDA PTB

Reactie plaatsen

Reacties

Fons HENNES
10 maanden geleden

Het geld van de BTW-verlaging moet komen van de overwinsten van de energiebedrijven.